Soalan Lazim

Soalan Lazim

Hari terakhir adalah dianggap sebagai cuti rehat. Jika kerja lebih masa dijalankan pada hari pertama, kerja dikira sebagai gaji lebih masa hari biasa iaitu pada kadar 1 1/2 kali.

Pengiraannya hendaklah termasuk gaji pokok dan semua bayaran yang lain dalam bentuk tunai dibahagikan dengan 26 untuk gaji bulan.

 

 • Syarat 1 : Telah bekerja pada bila-bila masa selama tempoh 4 bulan sebelum bersalin.
 • Syarat 2 : Telah bekerja tidak kurang daripada 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin.
 • Syarat 3 : Telah hamil selama tidak kurang daripada 28 minggu.
 • Syarat 4 : Mempunyai kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup.
 • Jika tempoh bekerja kurang 2 tahun kelayakan adalah 14 hari.
 • Jika tempoh bekerja 2-5 tahun kelayakan adalah 18 hari.
 • Jika tempoh bekerja 5 tahun atau lebih kelayakan adalah 22 hari.
 • Jika tempoh bekerja kurang 2 tahun kelayakan adalah 8 hari.
 • Jika tempoh bekerja 2-5 tahun kelayakan adalah 12 hari.
 • Jika tempoh bekerja 5 tahun atau lebih kelayakan adalah 16 hari.

YA. Jika mereka tertakluk dalam definisi pekerja di bawah Ordinan Buruh (Sarawak, Bab 76).

Tidak lebih dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji.

 

 • Jika tempoh bekerja kurang 2 tahun tempoh notis adalah 4 minggu.
 • Jika tempoh bekerja 2-5 tahun tempoh notis adalah 6 minggu.
 • Jika tempoh bekerja 5 tahun atau lebih tempoh notis adalah 8 minggu.
 • Pada hari biasa kadar adalah 1.5 kali gaji sejam.
 • Pada hari rehat kadar adalah 2 kali gaji sejam.
 • Pada hari cuti umum kadar adalah 3 kali gaji sejam.

Pekerja bergaji bulan jika bekerja kurang dari separuh daripada masa kerja biasa harus dibayar 1 hari gaji. Jika bekerja lebih separuh masa kerja biasa tetapi tidak melebihi masa kerja biasa patut dibayar 1 hari gaji sebagai tambahan kepada gaji bulan beliau.

Perlu dibayar pada kadar 2 kali ganda kadar gaji biasa.

Kaedah-kaedah Buruh (Faedah penamatan dan Perberhentian kerja Sementara (Sarawak) Pindaan 2009) memperuntukan seperti berikut :-

 1. Upah 10 hari bagi setiap tahun penggajian;
 2. Upah 15 hari bagi setiap tahun penggajian bagi pekerja yang telah diambil bekerja selama 2 tahun atau lebih tetapi kurang daripada 5 tahun;
 3. Upah 20 hari bagi setiap tahun penggajian untuk pekerja yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih.

Gaji pokok dan segala pembayaran tunai yang perlu dibayar kepada seseorang pekerja berdasarkan kepada kontrak pekerjaannya tetapi tidak termasuk :

 1. Nilai tempat tinggal, makanan, bahan api, lampu, air, rawatan perubatan, ataupun sebarang keperluan dan perkhidmatan.
 2. Caruman yang dibayar oleh majikan kepada tabung pencen, tabung pekerj, skim anuiti, pemberhentian kerja, penamatan perkhidmatan, skim buang kerja atau persaraan, skim penjimatan, atau sebarang tabungan yang lain bagi menjaga kebajikan pekerja.
 3. Jumlah yang pelu dibayar kepada pekerja berdasarkan kepada perbelanjaan-perbelanjaan yang termasuk dalam urusan pekerjanya itu.
 4. Elaun perjalanan atau nilai konsesi perjalanan.
 5. Ganjaran akibat pemberhentian atau persaraan dan bonus tahunan
 1. Syarat dan peruntukan kontrak perkhidmatan mestilah tidka kurang daripada peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan di bawah Ordinan ini.
 2. Sekiranya terjadi, ianya akan terbatal dan tidak efektif. Ia akan digantikan dengan syarat ada peruntukan –peruntukan yang telah ditetapkan di bawah Ordinan ini.
 1. Kedua-dua pihak boleh menamatkan kontrak tanpa notis dengan cara membayar ganti rugi kepada pihak yang satu lagi bersamaan dengan jumlah gaji sepanjang tempoh notis ataupun sebahagian daripada tempoh notis.
 2. Jika terdapat sebarang perlanggaran kontrak perkhidmatan secara sengaja oleh mana-mana pihak, pihak yang lain boleh menamatkan kontraknya tanpa memberi notis.

Selepas penyiasatan terperinci dan setelah mendapati perihal salah laku ini bertentangan dengan syarat-syarat pekerjaannya sama ada yang tersurat atau tersirat, seseorang majikan boleh :

 1. Membuang pekerjanya tanpa memberi notis;
 2. Menurunkan pangkatnya;
 3. Menggantung pekerja tersebut tanpa gaji untuk tempoh tidak melebihi dua minggu; ataupun

untuk tujuan penyiasatan, seseorang majikan boleh menggantung pekerjanya daripada bekerja untuk tempoh maksima 2 minggu (tidak kurang dari separuh gajinya). Gaji penuh mestilah diberikan semula sekiranya pekerja tersebut didapati tidak bersalah.

Seseorang yang termasuk di dalam sebarang golongan di dalam Jadual Pertama. Seseorang yang telah menandatangani sesuatu kontrak perkhidmatan dengan seseorang majikan serta mendapat upah tidak melebihi RM 2,500 sebulan; dan
 
Seseorang tanpa mengambil kira gaji yang diperolehinya dengan seseorang majikan dan:
 • Bekerja sebagai buruh kasar;
 • Bekerja di dalam pengendalian atau penyenggaraan;
 • Kenderaan bermotor ( untuk tujuan pengangkutan ataupun perdagangan ); 
 • Sebagai penyelia kepada buruh-buruh kasar; 
 • Bekerja di dalam kapal yang didaftarkan di Malaysia (tertakluk kepada pengecualian);atau     
 • Bekerja sebagai pembantu rumah.

Sifat sesuatu pekerjaan itu, adakalanya memerlukan ianya dijalankan sepanjang masa, oleh dua ataupun lebih syif.